Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ОП2

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

08.09.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000670673

BG411, Химикотехнологичен и металургичен университет, Бул. Св. Климент Охридски № 8, За: инж. Христина Джамбова - ст.експерт служба Обществени поръчки, България 1756, София, Тел.: 02 8163138, E-mail: zop@uctm.edu, Факс: 02 8685488

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.uctm.edu.

Адрес на профила на купувача (URL): http://dl.uctm.edu/bg/?q=node/85.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

66000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка чрез закупуване на строителни материали, ВиК, електрически, ОиВ и други части и консумативи за поддръжка и ремонт на сградите на ХТМУ през 2016-2017г.”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

44000000, 44100000, 44300000, 44400000, 44500000, 44800000, 44900000, 44200000, 44220000

Описание:

Строителни конструкции и материали; помощни строителни материали (без електрически апарати)
Строителни материали и свързани с тях изделия
Метални въжета, тел и свързани с тях изделия
Различни видове готови продукти и свързани с тях артикули
Инструменти, брави, ключове, панти, съединителни скоби, вериги и пружини
Бои, лакове и маджуни
Строителни камъни, варовик, гипс и шисти
Конструктивни продукти
Дърводелски изделия за строителството


Срок за получаване на офертите

19/09/2016 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Цялата документация по обществената поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава ХХVІ, чл. 187 - 189 от ЗОП с предмет: „Доставка чрез закупуване на строителни материали, ВиК, електрически, ОиВ и други части и консумативи за поддръжка и ремонт на сградите на ХТМУ през 2016-2017г.” е достъпна на страницата на Възложителя - www.uctm.edu, раздел "Профил на купувача", http://dl.uctm.edu/bg/?q=node/85 Отварянето на офертите ще се проведе на 20.09.2016г. от 10.00ч. в зала 210, сгр. А на ХТМУ - Ректорат.

Дата на изпращане на настоящата информация

08/09/2016  (дд/мм/гггг)