Версия за печат

BG-с. Струмяни

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

ОП-13

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

26.08.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000024713

BG413, Община Струмяни, пл. 7 - ми Април № 1, За: Василка Илиева Панкова, България 2825, с. Струмяни, Тел.: 0743 43108, E-mail: strumyani_oba@yahoo.com, Факс: 0743 43105

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.strumyani.org.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.strumyani.org/.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

40000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„ Изготвяне на инвестиционен технически проект за детски площадки и спортни съоръжения и ремонт на сградата на Детска градина „Патиланци“, с. Микрево, Община Струмяни”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

71320000

Описание:

Инженерни услуги по проектиране и конструиране


Срок за получаване на офертите

12/09/2016 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
ПОДМЯРКА 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ МЯРКА 7 „ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 Г.

Друга информация

Отварянето на офертите ще се извърши в Община Струмяни, с. Струмяни, област Благоевград, пл. „7 – ми Април“ № 1 в залата на Общински съвет на 13.09.2016 г. в 14.00 ч. На основание чл. 54, ал. 2 от ППЗОП получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Дата на изпращане на настоящата информация

08/09/2016  (дд/мм/гггг)