BG-Царево

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

001

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

02.09.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000057097

BG341, Община Царево, ул.Хан Аспарух № 36, За: Илина Ангелова, България 8260, Царево, Тел.: 0590 55046, E-mail: otdelpraven@gmail.com, Факс: 0590 52003

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.tzarevo.net/index.php.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.tzarevo.net/index.php/profil-na-kupuvacha/profil-na-kupuvacha-sled-01-07-2014-godina/item/1213-prevoz-na-uchenici-2016-2017.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

66455 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Извършване на специализиран превоз на ученици до 16 годишна възраст за учебния период 15.09.2016 год. – 30.06.2017 год.”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

60130000

Описание:

Специализирани услуги за пътен превоз на пътници


Срок за получаване на офертите

09/09/2016 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

02/09/2016  (дд/мм/гггг)