Версия за печат

BG-Брацигово

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

08-08-150

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

02.09.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000351565

BG423, Община Брацигово, ул.Атанас Кабов № 6А, За: Цонка Кушлева, България 4579, Брацигово, Тел.: 03552 2065, E-mail: op@bratsigovo.bg, Факс: 03552 2101

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.bratsigovo.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): www.bratsigovo.bg/op.php.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

69990 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

“Зимно поддържане на общинска пътна мрежа и улици на територията на Община Брацигово през зимен сезон 2016 / 2017 година.”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

90600000, 90620000

Описание:

Услуги по почистване и възстановяване и подобни услуги
Услуги по почистване на улици от сняг


Срок за получаване на офертите

19/09/2016 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертата се изготвя по образци на възложителя,публикувани в профила на купувача на адрес : www.brtasigovo.bg/op.php Когато участникът в обществената поръчка е обединение ,той следва да представи в офертата си копие на документ от който е видно правното основание за създаване на обединението и следната информация: -правата и задълженията на участниците в обединението; -разпределението на отговорността между членовете на обединението; -дейностите които ще изпълнява всеки от обединението; -да бъде определен партньор който да представлява обединението; - да бъде уговорена солидарната отговорност на всички членове на обединението ; Участниците в обединенията представят копие на договора за обединение,а когато в договора не е посочено лицето ,което представлява участниците в обединението следва да се представи документ,подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. Участник в обединението ,което е подало оферта,не може да подаде самостоятелно оферта или да участва в друго обединение,подало оферта в същата поръчка. Участници ,чиито оферти не отговарят на изискванията на Възложителя,посочени в обявата и приложенията към нея и /или са непълни,няма да бъдат допуснати до оценяване и класиране. При сключване на договора, участникът определен за изпълнител представя документи за удостовеляване на липсата на обстоятелства по чл.54, ал.1 ,1-3 от ЗОП; Офертите се подават на фронт – офиса на община Брацигово, с адрес :гр.Брацигово,ул.Атанас Кабов № 6 а.

Дата на изпращане на настоящата информация

02/09/2016  (дд/мм/гггг)