Версия за печат

BG-Смядово

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

3

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

01.09.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000931657

BG333, Община Смядово, пл. Княз Борис I № 2, За: Иван Кюркчиев, България 9820, Смядово, Тел.: 05351 2130, E-mail: obshtina_smiadovo@abv.bg, Факс: 05351 2226

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.smyadovo.bg..

Адрес на профила на купувача (URL): http://smyadovo.op.gateway.bg/procedure/743.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

37043 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предмет за възлагане на настоящата обществена поръчка е „Организиране на мероприятия с деца по проект BG 06-210 "Шанс за социално включване на децата в общините Смядово и Ветрино”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

80000000, 60130000

Описание:

Образователни и учебно-тренировъчни услуги
Специализирани услуги за пътен превоз на пътници


Срок за получаване на офертите

08/09/2016 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Проект BG 06-210 "Шанс за социално включване на децата в общините Смядово и Ветрино” по Програма BG-06 „Деца и младежи в риск“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014г.

Друга информация

Офертите ще бъдат отворени на 09.09.2016 г. в 10:00 ч. в административната сграда на Община Смядово, находяща се в гр. Смядово, Ул.Княз Борис I № 2. Документацията и образците в настоящата процедура са налични в интернет страницата на Община Смядово, раздел профил на купувача http://smyadovo.op.gateway.bg/procedure/743

Дата на изпращане на настоящата информация

01/09/2016  (дд/мм/гггг)