BG-ХАСКОВО

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

31.08.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 126152888

BG422, ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, БУЛ. СЪЕДИНЕНИЕ № 46, За: ТОНКА АНДРЕЕВА ЧЕНГЕЛОВА, Вануату 6300, ХАСКОВО, Тел.: 038 622642, E-mail: ou_rilski@abv.bg, Факс: 038 622642

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.ivanrilski.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.ivanrilski.com/.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

59346 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ЗАКУСКИ НА ДЕЦАТА ОТ ПОДГОТВИТЕЛНАТА ГРУПА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПЪРВИ ДО ЧЕТВЪРТИ КЛАС НА ОУ „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ” - ХАСКОВО

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

15813000

Описание:

Хранителни продукти, използвани за закуска


Срок за получаване на офертите

09/09/2016 , 12:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени на посочения интернет адрес, в профила на купувача

Дата на изпращане на настоящата информация

01/09/2016  (дд/мм/гггг)