Версия за печат

BG-СЕЛО ЛЕСИДРЕН

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

3

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

31.08.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174760104

BG315, СЗДП ТП ДГС ЛЕСИДРЕН, С.ЛЕСИДРЕН УЛ. СТАРА ПЛАНИНА №97, За: ИЛИЯНА ЛАКОВА БЛЪСКОВА, България 5520, СЕЛО ЛЕСИДРЕН, Тел.: 0884 187546, E-mail: acc1@abv.bg, Факс: 06920 2228

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.szdp.

Адрес на профила на купувача (URL): http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160831odbD7466392.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

56000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Физическа денонощна охрана на “База за конфискувани материали и вещи гр.Луковит”, собственост на СЗДП ТП ДГС Лесидрен” за срок от две години

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

79713000

Описание:

Охранителни услуги


Срок за получаване на офертите

12/09/2016 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

31/08/2016  (дд/мм/гггг)