Версия за печат

BG-Смядово

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

2

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

29.08.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000931657

BG333, Община Смядово, бул. Княз Борис I № 2, За: (Иван Кюркчиев, Мирослав Николов, България 9820, Смядово, Тел.: 05351 2130, E-mail: obshtina_smiadovo@abv.bg, Факс: 05351 2226

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.smyadovo.bg..

Адрес на профила на купувача (URL): http://smyadovo.op.gateway.bg/procedure/736.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

238278 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предмет за възлагане на настоящата обществена поръчка е „Рехабилитация на част от уличната мрежа на гр. Смядово - ул.“Петър Берон”, ул. „Драгоман”, ул. „Васил Левски”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45233120, 45233142, 45233200

Описание:

Строителни и монтажни работи на пътища
Работи по ремонт на пътища
Строителни работи по полагане на пътна настилка на пътища


Срок за получаване на офертите

13/09/2016 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите ще бъдат отворени на 14.09.2016 г. в 10:00 ч. в административната сграда на Община Смядово, находяща се в гр. Смядово, пл.Княз Борис I № 2. Документацията и образците в настоящата процедура са налични в интернет страницата на Община Смядово, раздел профил на купувача.

Дата на изпращане на настоящата информация

29/08/2016  (дд/мм/гггг)