BG-Гурково

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

2137

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

29.08.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 123092756

BG344, Община Гурково, бул. Княз Александър Батенберг 3, За: Доника Куртева, България 6199, Гурково, Тел.: 04331 2260, E-mail: gurkovo_obs@abv.bg, Факс: 04331 2884

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.obshtina-gurkovo.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.obshtina-gurkovo.com/rsultspr/oferti.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

36000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст до средищно училище СОУ „Христо Смирненски” гр. Гурково за учебната 2016/2017 г.”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

60130000

Описание:

Специализирани услуги за пътен превоз на пътници


Срок за получаване на офертите

07/09/2016 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Максималния дневен пробег в километри и максималните цени на километър са определени на основание следните нормативни документи: чл. 32 от Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цените за пътуване по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите, приета с Постановление № 163 от 29.06.2015 г. на МС и заповед РД 09-1038/29.07.2016 г. на Министъра на образованието и науката са в размер до: - с автомобили до 22 места – до 1,10 лв./км от общия пробег; - с автомобили над 22 места- до 1,65 лв./км от общия пробег; Необходимото МПС се определя въз основа на общия брой пътуващи ученици от местоживеене до училището и обратно, и терена по съответния маршрут. Ще се утвърдят маршрутни разписания, включващи спирките от населените места, от където пътуват ученици. Окончателният брой ученици ще бъде уточнен със списъците към 15.09.2016 г. В началото на учебната 2016/2017 година списъците за броя на пътуващите ученици до 16- годишна възраст по маршрутни разписания ще бъдат актуализирани. Необходимите МПС са съобразени с броя пътуващи ученици и терена на маршрута.

Дата на изпращане на настоящата информация

29/08/2016  (дд/мм/гггг)