BG-ГУРКОВО

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

2136

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

29.08.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 123092756

BG344, ОБЩИНА ГУРКОВО, БУЛ. КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР БАТЕНБЕРГ 3, За: ДОНИКА КУРТЕВА, България 6199, ГУРКОВО, Тел.: 04331 2260, E-mail: gurkovo_obs@abv.bg, Факс: 04331 2884

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.obshtina-gurkovo.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.obshtina-gurkovo.com/rsultspr/oferti.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

21137 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Избор на изпълнител за извършване на строителни и ремонтни работи на общински обекти през 2016 г.” по обособени позиции Обособена позиция 1: «Ремонт на общински път SZR 2101 /III-5007/-Николаево-Граница общ.(Николаево-Гурково)-Брестова-Дворище-Жълтопоп»; Обособена позиция 2: «Допълнително възлагане на СМР на обект: Междублоково пространство пред блок № 14 бул. „Княз Александър Батенберг” гр. Гурково»; Обособена позиция 3: «Допълнително възлагане на СМР/СРР на обект: Пенсионерски клуб гр. Гурково»; Обособена позиция 4: «Ремонт на общинска сграда – бивша автоспирка с. Паничерево, общ. Гурково»;

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45233140, 45400000

Описание:

Пътни работи
Довършителни строителни работи


Срок за получаване на офертите

15/09/2016 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертата се подава запечатана в непрозрачна опаковка, в рамките на определения в обявата краен срок, като върху плика се изписва: АДРЕС: гр. Гурково, бул. „Княз Александър Батенберг” № 3, сграда на общинска администрация- Гурково, етаж 2, стая 10. За участие в обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на строителни и ремонтни работи на общински обекти през 2016 г.”за обособена позиция:……………………………………………………………………………………………. Върху опаковката следва да бъдат посочени: наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо; адрес за кореспонденция, телефон и по възможност- факс и електронен адрес; наименование на поръчката: Върху опаковката не се поставят никакви други обозначения. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредния номер, датата и часа на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ. Възложителят не приема за участие в обществената поръчка и връща незабавно на участниците заявления за участие и оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост. Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти за участие пред мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. Офертите на лицата от списъка се завеждат в регистър. В тези случаи не се допуска приемане на оферти от лица, които не са включени в списъка. Получените офертите се предават на председателя на комисията за разглеждане и оценка, за което се съставя протокол с данните по входящия регистър. Протоколът се подписва от предаващото лице и от председателя на комисията. Представените образци в документацията за участие и условията описани в тях са задължителни за участниците. Предложенията на участниците трябва да бъдат напълно съобразени с тези образци.

Дата на изпращане на настоящата информация

29/08/2016  (дд/мм/гггг)