Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

16214234

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

29.08.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 831545394

BG411, Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда, бул. Княз Александър Дондуков № 3, За: Николай Тюркеджиев, България 1000, София, Тел.: 02 8101757, E-mail: Nikolay.Tyurkedzhiev@gli.government.bg, Факс: 02 8101757

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://gli.government.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.gli.government.bg/page.php?c=206&id=33.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

66000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Избор на външен експерт като член на екипа за организация и управление на проект BG05M9OP001-3.004 „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“ с професионална компетентност – Информационни технологии“.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

79421000

Описание:

Услуги по управление на проекти, без строителните


Срок за получаване на офертите

09/09/2016 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Обществената поръчка се финансира със средства по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2014 - 2020" във връзка с реализирането на проект BG05M9OP001-3.004 „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ”.

Друга информация

Участниците трябва да представят оферта, която следва да отговаря на изискванията на ЗОП, ППЗОП и на възложителя. Оферта та се изготвя по приложените към обявата образци, публикувани на интернет страницата на възложителя.

Дата на изпращане на настоящата информация

29/08/2016  (дд/мм/гггг)