Версия за печат

BG-Луковит

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

167

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

24.08.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000291602

BG315, Община Луковит, ул. Възраждане № 73, За: гл. експерт ППОП А.Цветанова, България 5770, Луковит, Тел.: 0697 52464, E-mail: Lukovit@lukovit.bg, Факс: 0697 52014

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.lukovit.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.lukovit.bg/vsichki-obshtestveni-porachki/167-.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

270000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Ремонт на улична градска мрежа на територията на гр. Луковит“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45233142, 45233224

Описание:

Работи по ремонт на пътища
Строителни и монтажни работи на пътища с две отделни платна


Срок за получаване на офертите

09/09/2016 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Дата на отваряне на офертите 10.09.2016 год. 10:00 часа. Заседателната зала в административната сграда на община Луковит на адрес: гр.Луковит, ул.“Възраждане“ №73. Оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Дата на изпращане на настоящата информация

24/08/2016  (дд/мм/гггг)