Версия за печат

BG-Чипровци

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

23.08.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174760138

BG312, СЗДП ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЧИПРОВЦИ, ул.Васил Левски №19, За: Иванка Тодорова Георгиева, България 3460, Чипровци, Тел.: 09554 2197, E-mail: dgstp_chiprovci@abv.bg, Факс: 09554 2197

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160823XkQu7418527.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

3000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка и монтаж на 2 броя инверторни климатици за работни помещения в административна сграда на ТП ДГС Чипровци, с обща прогнозна стойност на поръчката до 3000,00 лева (три хиляди лева ) без ДДС

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

42512000

Описание:

Климатични инсталации


Срок за получаване на офертите

07/09/2016 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

23/08/2016  (дд/мм/гггг)