BG-Видин

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

731

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

23.08.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 105515902

BG311, Многопрофилна болница за активно лечение Света Петка АД, ул.Цар Симеон Велики 119, За: Евгения Нешева, България 3700, Видин, Тел.: 00359 094606025, E-mail: mbal_vidin@abv.bg, Факс: 00359 094606025

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.mbal-vidin.com.

Адрес на профила на купувача (URL): www.mbal-vidin.com.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

30813 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на канцеларски материали и офис принадлежности, за нуждите на МБАЛ Света Петка АД гр.Видин

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

39263000

Описание:

Офис принадлежности


Срок за получаване на офертите

31/08/2016 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

23/08/2016  (дд/мм/гггг)