Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

09-02-38

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.08.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 121858220

BG411, Национална здравноосигурителна каса, ул. Кричим № 1, За: Кристиян Велинов, България 1407, София, Тел.: 02 9659345, E-mail: kvelinov@nhif.bg, Факс: 02 9659165

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.nhif.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.nhif.bg/web/guest/1014.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

30834 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

“Следгаранционна поддръжка на информационна инфраструктура и мрежово комуникационно оборудване на НЗОК, с две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Следгаранционна поддръжка на единна активна директория и централизирана система за електронна поща в ЦУ на НЗОК и 28 РЗОК“ и Обособена позиция № 2: „Следгаранционна поддръжка на мрежово комуникационно оборудване на ЦУ на НЗОК”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

72267100, 50312320

Описание:

Услуги по поддържане на софтуер на информационните технологии
Услуги по ремонт на оборудване за компютърна мрежа


Срок за получаване на офертите

25/08/2016 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП първоначалният срок за подаване на оферти е удължен до 17:00 ч. на 25.08.2016 г. Отварянето на офертите ще се извърши на 26.08.2016 г., от 10:30 ч., в сградата на ЦУ на НЗОК, гр. София, ул. "Кричим" № 1

Дата на изпращане на настоящата информация

22/08/2016  (дд/мм/гггг)