Версия за печат

BG-Априлци

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

1250

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

15.08.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000291627

BG315, Община Априлци, кв.Ново село, ул.Васил Левски № 109, За: Марко Пенов - Гл.експерт Общинска собственост, обществени поръчки и транспорт, България 5641, Априлци, Тел.: 06958 2222, E-mail: apriltsi1976@abv.bg, Факс: 06958 2285

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.obshtina-apriltsi.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.obshtina-apriltsi.com/subsection-563-.html.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

66000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги, свързани с подготовка за кандидатстване с проекти на Община Априлци по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. в две обособени позиции” Обособена позиция 1 - „Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги, свързани с подготовка на проект: „Рехабилитация на общински път /LOV 1001/III – 607/ Априлци, кв. „Зла река” – кв. „Видима” /LOV 3013/”” Обособена позиция 2 - „Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги, свързани с подготовка на проект: „Реконструкция на улична мрежа – гр. Априлци””

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

79400000

Описание:

Консултантски услуги по управление и стопанска дейност и свързаните с тях услуги


Срок за получаване на офертите

25/08/2016 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Друга информация

Отварянето на офертите е публично и ще се състои на 26.08.2016 г. в 13:00 ч. в Заседателната зала на Общински съвет - Априлци, гр.Априлци, ул."Васил Левски" № 109, като право да присъстват имат участниците подали оферти или техни упълномощени представители. При промяна на датата, мястото или часа за отваряне на офертите ще бъде публикувано съобщение в "Профила на купувача" - http://www.obshtina-apriltsi.com/subsection-562-obyava_00016_2016_2.html

Дата на изпращане на настоящата информация

22/08/2016  (дд/мм/гггг)