Версия за печат

BG-Свищов

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

12-00-340

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

22.08.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000133965

BG321, Община Свищов, гр. Свищов, ул. Цанко Церковски, №2, За: Даниела Станкова - Н-к отдел ОП, Мирослава Иванова - Страши експерт ОП, България 5250, Свищов, Тел.: 0631 68111, E-mail: p@svishtov.bg, Факс: 0631 60504

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.svishtov.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.svishtov.bg/index.php/site/index?order=101.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

17500 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„ДОСТАВКА НА КУХНЕНСКО ОБОРУДВАНЕ ПО ПРОЕКТ „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА НА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ – СВИЩОВ”.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

39314000, 39220000

Описание:

Оборудване за промишлена кухня
Кухненско оборудване, домакински принадлежности и предмети за домашна употреба, и принадлежности за ресторантьорство


Срок за получаване на офертите

30/08/2016 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

22/08/2016  (дд/мм/гггг)