Версия за печат

BG-Шумен

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

18

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

18.08.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 127511543

BG333, ДКЦ I Шумен ЕООД, гр. Шумен, ул. Цар Освободител 100, За: д-р Диана Добрева Десислава Петрова, България 9700, Шумен, Тел.: 054 830630, E-mail: dkc1shumen@abv.bg, Факс: 054 832670

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://dkc1shumeneood.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://dkc1shumeneood.com/index.php?pg_cnt=bproffile.php&mdtcr=15.04.2016.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

69710 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

“Доставка на медицински консумативи и реактиви за сектори в “ДКЦ І – Шумен” ЕООД, по обособени позиции” както следва: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 «Реактиви за ЕLYSA - Микрострип ридер» ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 «ПРЕВЪРЗОЧНИ КОНСУМАТИВИ И МАТЕРИАЛИ» ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 «ЕКГ КОНСУМАТИВИ , ГЕЛ и АПАРАТИ ЗА КРЪВНО НАЛЯГАНЕ» ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4 «УНГВЕНТИ И МЕХЛЕМИ» ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ№5 «СПРИНЦОВКИ И СИСТЕМИ» ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6 АНТИСЕПТИЧНИ РАЗТВОРИ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 7 Антибиотични дискове ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 8 Хранителни среди за сектор Микробиология ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 9 Диагностични препарати ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 10 Тест за сифилис ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 11 Реактиви за ревматични проби ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 12 Еднократни петрита и контейнери ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 13 Стерилни тампони ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 14 Химически индикатор за стерилизация ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 15 Комплект оцветяване по Грам,Ковач и Метиленово синьо ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 16 Имунохроматографски тестове ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 17 «АМПУЛИ» ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ N 18 Реактиви и консумативи за биохимичен анализатор за биохимичeн анализ за биохимичен анализатор Selectra Pro XL ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 19 Реактиви за коагулация, апарат: Коагулометър DIAcheck C1 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 20 Имидазолов буфер ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 21 Реакционни кювети за коагулометър Diacheck C1 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 22 „Суха химия“ за уринен анализ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 23 Реактиви и консумативи за електролитен анализатор Easy Lyte Plus ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 24 Реактиви за хормонални изследвания по метод ELISA ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 25 Реактиви и стъклария за Клинична лаборатория ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 26 Консумативи за Клинична лаборатория ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 27 Затворена система за вземане на венозна кръв ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 28 Имунологичен анализатор Immulite 1 – ще бъде възложена по индивидуалната й стойност съгласно чл.21, ал.6 от ЗОП ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 29 Реактиви и стъклария за Клинична лаборатория ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 30 Микроалбумин - „суха химия“ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 31 Тест за окултни кръвоизливи ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 32 Сигнален часовник ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 33 Консумативи за система за дейонизирана вода WATEC ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 34 Тест за бременност ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 35 Реактиви за хематологичен анализатор Sysmex XS -500i

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

33696500, 33141113, 33631600, 33692000, 33694000, 33698100, 33790000, 33192500, 33696200, 33141115, 33141310, 39299100, 33141100, 33793000, 33141300

Описание:

Лабораторни реактиви
Бинтови превръзки
Антисептични средства и дезинфектанти
Медикаментозни разтвори
Диагностични реактиви
Микробиологични култури
Стъклени изделия за лабораторна, хигиенна или фармацевтична употреба
Епруветки
Реактиви за кръвен анализ
Медицински памук
Спринцовки
Стъклени ампули
Превръзки; клипсове, стерилни конци и други средства за прибиране на рани
Стъклени изделия за лабораторна употреба
Устройства за венозна система и вземане на кръв


Срок за получаване на офертите

29/08/2016 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Подробно описание на изискванията за изпълнение на обществената поръчка са поместени в Спецификацията на Възложителя, публикувана в едно с образците за изготвяне на офертата и проекта на договора. На основание чл.21, ал.6 от ЗОП, във връзка с чл.195, от ЗОП, възложителя възлага изпълнението по Обособена позиция №28 по реда, предвиден за индивидуалната й стойност. Отделянето на тази обособена позиция е извършено при наличието на изискваните условия съгласно посочената норма, а именно прогнозната й стойност не надвишава 156 464 лв., както и не надхвърля 20 на сто от стойността на поръчката 69 710 лв. без ДДС. След изваждане на Обособена позиция 28 Имунологичен анализатор Immulite 1 с обща прогнозна стойност в размер на 11 000 лв без ДДС– на основание чл.21, ал.6 от ЗОП, остатъчната стойност общо за всички обособени позиции в обхвата на обявата е 58 710 лв.

Дата на изпращане на настоящата информация

18/08/2016  (дд/мм/гггг)