BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП



Номер на обявата

Д-1216

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

18.08.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 831605813

BG411, Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия Свети Наум ЕАД, ул. Доктор Любен Русев № 1, За: Станислава Бачева, България 1113, София, Тел.: 02 9702101, E-mail: svnaum.obshtestveni_porachki@abv.bg, Факс: 02 8709309

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.svnaum.com/bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.svnaum.com/bg/obshtestveni-porachki/obshtestveni-porachki-2/obyava.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

55080 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предмет на обществената поръчка е “Определяне на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за безплатна храна с номинална стойност 5 лв., 2 лв. и 1 лв. за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД”. Предмета на обществена поръчка включва: 1. услуга отпечатване на ваучери (купони) за храна; 2. доставка на ваучерите на възложителя; 3. услуга – осигурена от изпълнителя на обществената поръчка възможност за реализация на ваучерите (купоните) в търговски обекти чрез замяна на ваучера срещу храна/хранителни продукти от приносителя на ваучера.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

30199770

Описание:

Купони за храна


Срок за получаване на офертите

25/08/2016 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

18/08/2016  (дд/мм/гггг)