BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

0094-1840

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

17.08.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 131516795

BG411, Изпълнителна агенция Електронни съобщителни мрежи и информационни системи, ул. Ген. Й. В. Гурко № 6, За: Диляна Найденова, главен експерт в отдел Обществени поръчки, България 1000, София, Тел.: 02 9492316, E-mail: dnaydenova@esmis.government.bg, Факс: 02 9492404

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.esmis.government.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.esmis.government.bg/page.php?c=136&id=51.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

42000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

"Доставка, инсталация и активация на лицензи за осигуряване на кибернетична защита на мрежовите и информационни ресурси за нуждите на ИА ЕСМИС"

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

48730000, 48000000

Описание:

Софтуерни пакети за защита
Софтуерни пакети и информационни системи


Срок за получаване на офертите

24/08/2016 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Основната цел на обществената поръчка е осигуряване на сигурността на мрежовата и информационната инфраструктура на ИА ЕСМИС чрез доставка, инсталация и активация на лицензи за срок от една година на защитна стена PA-3020 на Palo Alto Networks. Цялата документация към поръчката, включваща обява, приложения, проект на договор и техническа спецификация, е достъпна в профила на купувача на интернет страницата на възложителя:https://www.esmis.government.bg/page.php?c=136&id=51. Обемът на поръчката, сроковете и условията относно изпълнението, са подробно описани в техническата спецификация, част от одобрената документация към поръчката.

Дата на изпращане на настоящата информация

17/08/2016  (дд/мм/гггг)