BG-Априлци

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1250

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

15.08.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000291627

BG315, Община Априлци, кв.Ново село, ул.Васил Левски № 109, За: Марко Пенов - Гл.експерт Общинска собственост, обществени поръчки и транспорт, България 5641, Априлци, Тел.: 06958 2222, E-mail: apriltsi1976@abv.bg, Факс: 06958 2285

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.obshtina-apriltsi.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.obshtina-apriltsi.com/subsection-563-.html.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

66000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги, свързани с подготовка за кандидатстване с проекти на Община Априлци по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. в две обособени позиции”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

79400000

Описание:

Консултантски услуги по управление и стопанска дейност и свързаните с тях услуги


Срок за получаване на офертите

22/08/2016 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Друга информация

Срок за изпълнение: 20 (двадесет) календарни дни, считано от датата на подписване на договора за възлагане на обществената поръчка, но не по-късно от 5 (пет) календарни дни, предхождащи крайната дата за прием на проектни предложения по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, определена в Заповед за определяне на период на прием на заявления за подпомагане по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, одобрена от Министъра на земеделието и храните и публикувана на официалната интернет страница на „Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.” и МЗХ. Всички документи следва да бъдат изготвени по образец на „Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.”. Всеки участник следва да представи: 1. Данни за лицето, което прави предложението – Образец № 1; 2. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 – 5 и 7 от ЗОП – Образец № 2; 3. Декларация за участие/неучастие на подизпълнители – Образец № 3; 4. Списък на изпълнени услуги, сходни с предмета на поръчката – Образец № 4, придружен с удостоверение/я за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и обема на изпълнените услуги; 5. Списък на екипа, който ще изпълнява поръчката, в който е посочена професионална компетентност на лицата – Образец № 5; 6. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – Образец № 6; 7. Предложение за изпълнение на поръчката – Образец № 7; 8. Ценово предложение – Образец № 8. Документите, свързани с участието в процедурата, се представят от кандидата или участника, или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адрес: Община Априлци, кв.Ново село, ул.„Васил Левски” № 109, гр. Априлци 5641, деловодство, всеки работен ден от 8,00 до 16,30 часа до изтичане на крайния срок за подаване на офертите. Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват: 1. Наименование на кандидата или участника; 2. Адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес; 3. Наименование на поръчката.

Дата на изпращане на настоящата информация

15/08/2016  (дд/мм/гггг)