Версия за печат

BG-С.РУЖИНЦИ

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

3197

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.08.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000159682

BG311, ОБЩИНА РУЖИНЦИ, С.РУЖИНЦИ, УЛ. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ №31, За: ЕВТИМ ЕВТИМОВ, България 3930, С.РУЖИНЦИ, Тел.: 09324 2283, E-mail: rujinci@abv.bg, Факс: 09324 2604

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://obshtina-ruzhintsi.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://obshtina-ruzhintsi.com/обществени-поръчки/48-обява-по-чл-20,-ал-3-от-зоп.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

29110 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Текущ ремонт на помещения в сграда Болница, находяща се в с. Ружинци ул. Георги Димитров № 24, във връзка с изпълнение на договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.002-0254-С01 от 30.05.2016 г. за проект „За достоен и независим социален живот на нуждаещите се” по ОП „РЧР“ 2014-2020 г.“.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

30/08/2016 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. по договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.002-0254-С01 от 30.05.2016 г. за проект „За достоен и независим социален живот на нуждаещите се”.

Друга информация

Всяка оферта следва да съдържа следните документи: 1. Информационен лист за участника (Образец № 1); 2. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в настоящата обществена поръчка (когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за съдебна регистрация). Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в обществената поръчка. 3. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП) (Образец № 2). Декларацията се изготвя по приложения в документацията образец. 4. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3–5 от ЗОП) (Образец № 3). Декларацията се изготвя по приложения в документацията образец. 5. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор (Образец № 4); 6. Декларация за срока на валидност на офертата (Образец № 5); 7. Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката – (Образец № 6); 8. Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката и членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението (Образец № 7); 9. Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП – (Образец № 8); 10. Декларация от подизпълнител – (Образец № 9); 11. Удостоверение от Камарата на строителите съгласно Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС – заверено копие; 12. Валидна застрахователна полица за застраховка „Професионална отговорност“ по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ – заверено копие; 13. Техническо предложение за изпълнение на поръчката – (Образец № 10); 14. Ценово предложение – (Образец № 11 ) с Приложение КСС – (Образец № 11а) Участниците при представяне на Приложение – КСС, представят и анализите на видовете СМР на хартиен и магнитен носител. 15. Проект на договор (Образец № 12) – не се попълва, но се парафира и подписва на всяка страница. 16. Други документи, изисквани по тръжна документация. Офертата се представя на хартиен носител в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично, чрез куриерска служба или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка в сградата на общинската администрация - с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” № 31, обл.Видин от 08.00 ч. до 17,00 ч. всеки работен ден за администрацията. Офертите ще се отворят на 31.08.2016 г. от 11,00 ч. в Заседателната зала на община Ружинци, адрес с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” № 31. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители.

Дата на изпращане на настоящата информация

12/08/2016  (дд/мм/гггг)