Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

12-00-66/1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.08.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 1218582201412

BG411, Столична здравноосигурителна каса, ул. Енос №10, вх. Б, За: Росица Якимова, България 1408, София, Тел.: 02 9656741, E-mail: riakimova@sfg.nhif.bg, Факс: 02 9656718

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.nhif.bg/web/guest/628.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

8333 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар в СЗОК

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

31681410, 44316000

Описание:

Електрически материали
Железария


Срок за получаване на офертите

29/08/2016 , 12:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите ще бъдат отворени и разгледани на 30.08.2016 г., в 10:30 ч., в сградата на СЗОК, гр. София, ул. Енос 10, вх. Б

Дата на изпращане на настоящата информация

12/08/2016  (дд/мм/гггг)