BG-Пловдив

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

РД-09-239

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.08.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 1218582201572

BG421, Районна Здравноосигурителна Каса-Пловдив, Пловдив, ул.Христо Чернопеев № 14, За: Илияна Иванова, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 603004, E-mail: plovdiv@nhif.bg, Факс: 032 603013

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.nhif.bg/web/guest/893.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

4333 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Обслужване на персонала на РЗОК-Пловдив от служба по трудова медицина“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

85147000

Описание:

Услуги по трудова медицина


Срок за получаване на офертите

22/08/2016 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Неразделна част към обявата са Технически изисквания и указания за офериране, заедно с приложения. Технически изисквания и указания за офериране могат да бъдат получени на адрес http://www.nhif.bg/web/guest/893 или в деловодството на РЗОК-Пловдив.

Дата на изпращане на настоящата информация

12/08/2016  (дд/мм/гггг)