Версия за печат

BG-Крумовград

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

04-00-215

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

10.08.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000235913

BG425, Община Крумовград, пл. България № 5, За: инж. Асен Хаджиев - зам. кмет на община Крумовград, България 6900, Крумовград, Тел.: 03641 7318, E-mail: minkrum@abv.bg, Факс: 03641 7024

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.krumovgrad.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.krumovgrad.bg/aktualno/profil-na-kumuvacha/publichni-pokani.html.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

69500 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги, свързани с подготовка за кандидатстване с проекти на Община Крумовград по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. в три обособени позиции”.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

79400000

Описание:

Консултантски услуги по управление и стопанска дейност и свързаните с тях услуги


Срок за получаване на офертите

18/08/2016 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
"Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.”

Друга информация

Датата и часът на отварянето на офертите са посочени в обявата. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители.

Дата на изпращане на настоящата информация

10/08/2016  (дд/мм/гггг)