BG-с. Струмяни

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

08-04-1010/08.08.2016г.

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

08.08.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000024713

BG413, Община Струмяни, пл. 7 - ми Април № 1, За: Василка Илиева Панкова, България 2825, с. Струмяни, Тел.: 0743 43108, E-mail: strumyani_oba@yahoo.com, Факс: 0743 43105

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.strumyani.org.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.strumyani.org/.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

69900 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ДО ТРИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НА ОБЩИНА СТРУМЯНИ ПО ПОДМЯРКА 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ МЯРКА 7 „ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 Г." ЗА ПРИЕМ ПРЕЗ 2016Г.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

79421200, 79111000

Описание:

Услуги по разработване на проекти, без строителните
Юридически консултации


Срок за получаване на офертите

17/08/2016 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
„ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ДО ТРИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НА ОБЩИНА СТРУМЯНИ ПО ПОДМЯРКА 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ МЯРКА 7 „ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 Г." ЗА ПРИЕМ ПРЕЗ 2016Г.

Друга информация

Описание на изискваните от Възложителя услуги при изпълнението на предмета на поръчката. Консултантът следва да извърши консултантски услуги по преглед и подготовка на пълен пакет документи за кандидатстване (заявления за подпомагане и приложения към тях) за проектите на Община Струмяни за първия период на прием по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. За всеки от проектите консултантът следва да предостави следните услуги: Дейност 1 Изготвяне на заявление за подпомагане и придружаващите го декларации и документи Изготвяне на заявление за подпомагане по образец на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.; Анализ на съответствието на възложителя с обстоятелствата за отстраняване по чл. 131, параграф 4 във връзка с чл. 106, параграф 1 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012; Изготвяне на декларации и други съпътстващи документи към заявлението за подпомагане, съгласно изискванията на Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020г.; окомплектоване на заявлението за подпомагане и приложенията към него; Дейност 2 Консултиране на Възложителя и неговите проекти по правилата за държавни помощи Консултиране на възложителя и правен анализ за съответствие на мерките от заявлението за кандидатстване с правилата за държавни помощи и попълване на декларация за размера на получените държавни помощи; Дейност 3 Съдействие на Възложителя за отстраняване на пропуски след приема на заявлението за подпомагане до сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ съдействие на възложителя при отстраняване на пропуски в заявлението за подпомагане при липса и/или нередовност, в срока определен от уведомлението от РА да представи изисканите му документи.

Дата на изпращане на настоящата информация

08/08/2016  (дд/мм/гггг)