Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

11510-3683

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

05.08.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 831901762

BG411, Изпълнителна агенция по околна среда, бул. Цар Борис III № 136, За: Отдел Правен, България 1618, София, Тел.: 02 9406432, E-mail: r.pavlova@eea.government.bg, Факс: 02 9559015

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://eea.government.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-2016/Izbor-izpulnitel-osushtestvqvane-merki-informaciq-komunikaciq-razrabotvane-vuvejdane-metodi-analiz-vodi-sedimenti-biota-dooborudvane-labor.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

35830 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Избор на изпълнител за осъществяване на мерки за информация и комуникация (публичност и визуализация) на проект №BG16M1OP002-1.004-001 „Разработване и въвеждане на методи за анализ на води, седименти и биота и дооборудване на лаборатории на ИАОС

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

79952000, 79341000, 22462000, 22120000

Описание:

Услуги, свързани с организирането на събития
Рекламни услуги
Рекламни печатни материали
Публикации


Срок за получаване на офертите

12/08/2016 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка се възлагат в рамките на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16M1OP002-1.004-0001-C01, с който е финансиран Проект №BG16M1OP002-1.004-001, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

05/08/2016  (дд/мм/гггг)