Версия за печат

BG-Кюстендил

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

90-00-36

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

19.07.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 1218582201515

BG415, РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА, ул. Демокрация №44, вх.Б, За: д-р Сашо Христов Котев, България 2500, Кюстендил, Тел.: 078 559700, E-mail: kiustendil@nhif.bg, Факс: 078 559733

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.nhif.bg/web/guest/834.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

604 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Извършване на ремонт на покривната конструкция на сградата на РЗОК-Кюстендил

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000, 45261100

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи на покривни конструкции


Срок за получаване на офертите

08/08/2016 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

На основание чл.188 ал.2 от ЗОП първоначалният срок за подаване на оферти е удължен до 17:00 на 08.08.2016г.. Отварянето на оферти ще се извърши на 09.08.2016г. от 10.00ч. в сградата на РЗОК гр. Кюстендил, ул. "Демокрация" №44, вх.Б

Дата на изпращане на настоящата информация

05/08/2016  (дд/мм/гггг)