BG-Враца

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

СЗДП 1873

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

04.08.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 201617476

BG313, Северозападно държавно предприятие, бул. Христо Ботев 2, ет. 3, За: инж. Иван Иванов, Петрана Петрова, Тошко Брайков, България 3000, Враца, Тел.: 092-620032, E-mail: szdp@abv.bg, Факс: 092-620032

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160804YlJO7360132.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

60000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Извършване на строителен надзор по изпълнение на договор за възлагане на проектиране и строителство/инженеринг/ в резултат на проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Сключване на рамково споразумение с предмет: Проектиране и строителство на горски автомобилни пътища и транспортна техническа инфраструктура към тях за нуждите на Северозападно държавно предприятие” Уникален номер на поръчката: 20160804YlJO7360132.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

71521000

Описание:

Строителен надзор по време на строителството


Срок за получаване на офертите

11/08/2016 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Всяка оферта трябва да съдържа: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника /в оригинал/ - Приложение № 1; 2. Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ - Приложение № 2; 3. Техническо предложение – Приложение № 3; 4. Лиценз за упражняване на строителен надзор, съгласно чл.167 от ЗУТ и Наредба за условията и реда за лицензиране на консултантите. Участникът трябва да притежава лиценз за извършване на дейности по чл.166, ал.2 от ЗУТ или еквивалентен документ, удостоверяващ правото да извършва такава дейност; 5. Доказателства за технически възможности: 5.1. Валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството съгласно стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен сертификат, издаден от акредитиран сертифициращ орган, с обхват дейности в строителството – заверено от участника копие. 5.2. Валиден сертификат за внедрена система за управление на околната среда 14001:2004 или еквивалентен сертификат, издаден от акредитиран сертифициращ орган, с обхват дейности в строителството – заверено от участника копие. 5.3. Валиден сертификат за внедрена система за управление на здравословните и безопасни условия на труд BS OHSAS 18001:2007 или еквивалентен сертификат, издаден от акредитиран сертифициращ орган, с обхват дейности в строителството – заверено от участника копие; 6. Заверени копия на валидни застрахователни полици, съгласно изискването на чл.171 от ЗУТ и чл.5, ал.4, т.1 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството; 7. Списък на основните договори за строителен надзор, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от крайния срок за приемане на офертите, сходни с предмета на поръчката (строителен надзор на пътища и съоръжения), включително стойности, дати и получателите, придружени с препоръки за добро изпълнение – Приложение № 4; 8. Декларация за запознаване с работните проекти на обектите и за извършен оглед на същите – Приложение № 5; 9. Декларация по чл. 166, ал.3 ЗУТ, че управител/директор/наето от него лице по трудово правоотношение не е/са проектант и/или строител и/или доставчик на машини, съоръжения, технологично оборудване, както и свързаните с тях лица по смисъла на Търговския закон – Приложение № 6; 10. Доказателства, че участникът разполага с екип от специалисти за изпълнение на поръчката, който съответства на изискванията на Възложителя посочен в обявата (представят се заверени копия от дипломи за квалификация и документи за правоспособност на наетите лица, както и заверени копия от документи доказващи трудовия стаж по специалността); 11. Декларация за приемане на условията на проекто-договора – Приложение № 7; 12. Срок на валидност на представената оферта, но не по-кратък от 90 дни – посочва се в техническото предложение; 13. Ценово предложение – изготвена съгласно условията на настоящата обява – Приложение № 8. Документите за участие могат да бъдат изтеглени от интернет страница на СЗДП, гр.Враца: www.szdp.bg, в раздел „Профил на купувача“. Разглеждането, оценяването и класирането на офертите ще се състои на 12.08.2016г. от 10:00 часа в административната сграда на ЦУ на СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ, находяща се на адрес: гр. Враца, бул. „Христо Ботев” №2, ет. 3. При отваряне на офертите могат да присъстват представители на участниците или упълномощени от тях лица, както и представители на средствата за масово осведомяване. Неприсъствието на представители на участниците не е основание за прекратяване или отлагане на разглеждането на офертите. Лицата проявили интерес към обявата могат да получат нужната информация в ЦУ СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ Враца или на тел.: 092 620032.

Дата на изпращане на настоящата информация

04/08/2016  (дд/мм/гггг)