BG-Благоевград

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

ПО-01-143

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

01.08.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 811047831

BG413, Водоснабдяване и канализация ЕООД, ул. Антон Чехов №3, За: Маргарита Владимирова, Мария Табачка, България 2700, Благоевград, Тел.: 073 519879; 073 519875, E-mail: vik_bl@avala.bg, Факс: 073 884178

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.vikblg.com.

Адрес на профила на купувача (URL): www.vikblg.com.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

39000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

"Доставка на консумативи и реагенти за лабораторни и процесни апарати, сервизна поддръжка и калибриране на процесни апарати HACH LANGE, собственост на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград"

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

24000000, 50000000

Описание:

Химически продукти
Услуги по ремонт и поддръжка


Срок за получаване на офертите

04/08/2016 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

УЧАСТНИЦИТЕ СЛЕДВА ДА ПРЕДСТАВЯТ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ КЪМ ОФЕРТАТА СИ: 1) Оферта за участие – по образец – Приложение № 1 от документацията за участие; 2) Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 3) Декларация за обстоятелствата по чл.54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП - Приложение № 2 от документацията за участие; 4) Декларация за обстоятелствата по чл.54, ал. 1, т. 3, т. 4 и т. 5 от ЗОП - Приложение № 3 от документацията за участие; 5) Декларация за съгласие на подизпълнител по образец - Приложение № 4 от документацията за участие. Декларацията се представя, в случай че участникът ще ползва подизпълнител, като същата се попълва от подизпълнителя; 6) Оторизационен документ от производителя със срок на валидност не по-кратък от срока на действие на договора за изпълнение на обществената поръчка; 7)Сертификат за внедрена система за управление на качеството съгласно стандарт ISO 9001:2008 (или еквивалентен) на производителя, с превод на български език (когато е приложимо); 8)Сертификат за внедрена система за управление на качеството съгласно стандарт ISO 9001:2008 (или еквивалентен) на участника, с превод на български език (когато е приложимо); 9)За предлаганите за доставка консумативи и реагенти участникът представя: а) Сертификат за качество; б) Сертификат или декларация за произход; в) Инструкции за безопасно използване на предлаганите консумативи и реагенти. 10) Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника; 11) Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с Техническите спецификации и изискванията на възложителя; 12) Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор по образец - Приложение № 7 от документацията за участие; 13) Декларация за срока на валидност на офертата по образец - Приложение № 8 от документацията за участие; 14) Ценово предложение по образец от документацията за участие – Приложение № 9, попълнено, подписано и подпечатано от участника. Офертата се представя в запечатана непрозрачна опаковка от участника или от упълномощен от него представител лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с обратна разписка. Върху опаковката се посочва наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес. На опаковката се записва „Оферта за възлагане на обществена поръчка чрез публикуване на обява с предмет: „Доставка на консумативи и реагенти за лабораторни и процесни апарати, сервизна поддръжка и калибриране на процесни апарати HACH LANGE, собственост на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград”. Всички документи в офертата следва да са на български език. При представяне на документи на чужд език, същите следва да са придружени от превод на български език. Указанията за участие и образците на документите са публикувани на интернет адреса на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД, раздел "Профил на купувача", посочен в настоящата информация.

Дата на изпращане на настоящата информация

01/08/2016  (дд/мм/гггг)