BG-Бургас

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

12-00-80

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

01.08.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000056757

BG341, Областна администрация Бургас, ул. Цар Петър № 1, За: Мария Динева, България 8000, Бургас, Тел.: 056 894124, E-mail: maria.dineva@bsregion.org, Факс: 056 894124

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.bsregion.org/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://bsregion.org/bg/news/index/5/.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

26501 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

“Частично обезпечаване на водноспасителната дейност на обекти – изключителна държавна собственост, неохраняеми морски плажове през летен сезон 2016 г. по обособени позиции: Обособена позиция 1 - "Обезпечаване с водноспасителна дейност на морски плаж "Иракли”, община Несебър, област Бургас; Обособена позиция 2 – “Обезпечаване с водноспасителна дейност на морски плаж “Сарафово - юг”; Обособена позиция 3 – “Обезпечаване с водноспасителна дейност на морски плаж “Алепу”, община Созопол, област Бургас и Обособена позиция 4 – “Обезпечаване с водноспасителна дейност на морски плаж “Корал”, община Царево, област Бургас. Поръчката обхваща осигуряването на водноспасителни дейности на територията на плажните ивици на морските плажове "Иракли", "Сарафово - юг", "Алепу" и "Корал", както и в прилежащата им акватория на Черно море, в границите на охраняемите зони, обозначени на предоставените от възложителя схеми. Водноспасителната дейност следва да се осъществява при стриктно спазване на изискванията на Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи. Спасителни постове трябва да бъдат оборудвани с инвентар и съоръжения, посочени в приложение № 2 от Наредба за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи (наричана по - долу Наредбата). Облеклото на личния състав на спасителния пост, спасителните и плавателни средства и съоръжения се оцветяват в оранжев цвят и носят емблемата на водноспасителната служба. Работното време на спасителните постове е от 08:00 ч. /осем часа/ до 18 ч. /осемнадесет часа/ всеки ден. Спасителните постове трябва да бъдат обезпечени с водни спасители с придобита правоспособност след обучение и успешно положен изпит, съгласно чл. 20 от Наредбата. Спасителите трябва да притежават заверен талон за 2016 г.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

98360000, 92332000, 60443100

Описание:

Услуги, свързани с морето
Услуги по експлоатация на плажове
Услуги по въздушни и морски спасителни дейности


Срок за получаване на офертите

08/08/2016 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Документация за участие: Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие на адреса на профила на купувача - Областна администрация Бургас, посочен в настоящата информация. Разяснения: Всяко лице може да поиска писмено ог възложителя разяснения по условията на обществената поръчка в срок до три дни преди изтичане на срока за получаване на оферти. Възложителят е длъжен най-късно на следващия ден да публикува в профила на купувача писмени разяснения по условията на обществената поръчка. Разясненията по документацията ще се публикуват на адреса на профила на купувача - Областна администрация Бургас, посочен в настоящата информация. Офертата се представя от участника, или от упълномощен от него представител -лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса на възложителя - гр. Бургас, ул. „Цар Петър" № 1, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа, до изтичане на посочения в обявата срок - 08.08.2016 г. ВАЖНО: Когато участникът подава оферта за повече от една обособена позиция, за всяка обособена позиция в опаковката се представя отделен запечатан плик с посочване на обособената позиция. Пликът за съответната позиция трябва да съдържат – 1. Оферта за съответната позиция; 2. Техническо предложение, с посочване на позицията, за която се отнася; 3. Списък на персонала, който ще изпълнява услугата; 4. Ценово предложение, с посочване на позицията, за която се отнася; 5. Декларация от подизпълнител (ако е приложимо). Останалите документи се слагат в опаковката на офертата.

Дата на изпращане на настоящата информация

01/08/2016  (дд/мм/гггг)