Версия за печат

BG-Търговище

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1526

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

29.07.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 835014989

BG334, Водоснабдяване и Канализация ООД Търговище, бул. 29-ти Януари №3, За: Гл.Юрисконсулт-Румяна Милушева, България 7700, Търговище, Тел.: 0601 61256, E-mail: urist@viktg.com, Факс: 0601 67465

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.viktg.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://viktg.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20160729kovR560478.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

41000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

“Инкасиране на суми за ползвани ВиК услуги от потребителите на "Водоснабдяване и Канализация" ООД Търговище за област Търговище”. Позиция №1 - "Инкасиране в обособени пунктове на суми в брой за услуги (консумирана питейна вода, отведена и пречистена отпадъчна вода), предоставени на потребители на „ВиК” ООД Търговище". Позиция №2 – "Инкасиране на суми по Интернет с банкови карти и други платежни средства за услуги (консумирана питейна вода, отведена и пречистена отпадъчна вода), предоставени на потребителите на „ВиК” ООД Търговище". Позиция №3 - "Инкасиране в обособени пунктове на суми в брой в on-line режим за услуги (консумирана питейна вода, отведена и пречистена отпадъчна вода), предоставени на потребители на „ВиК” ООД Търговище".

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

79940000

Описание:

Услуги по събиране на плащания, вземания и дългове


Срок за получаване на офертите

08/08/2016 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

29/07/2016  (дд/мм/гггг)