BG-С.РУЖИНЦИ

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

2987

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

28.07.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000159682

BG311, ОБЩИНА РУЖИНЦИ, С.РУЖИНЦИ, УЛ. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ №31, За: ЕВТИМ ЕВТИМОВ, България 3930, С.РУЖИНЦИ, Тел.: 09324 2283, E-mail: rujinci@abv.bg, Факс: 09324 2604

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://obshtina-ruzhintsi.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://obshtina-ruzhintsi.com/обществени-поръчки/46-обява.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

53117 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на готова храна/топъл обяд/ в изпълнение на проект „Топъл обяд за крайно нуждаещи се лица в община Ружинци" по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-03.02 „Осигуряване на топъл обяд-2016“ на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020 г. ”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

15800000, 15810000, 15500000, 15300000, 15200000, 15100000

Описание:

Различни хранителни продукти
Хляб, хлебни изделия и пресни сладкарски изделия
Млечни продукти
Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани
Риба и други водни животни, преработени и консервирани
Месо и месни продукти


Срок за получаване на офертите

05/08/2016 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-03.02 „Осигуряване на топъл обяд-2016“ на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020 г. ” по Операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд“, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ).

Друга информация

Всяка оферта следва да съдържа следните документи: 1. Списък с представените документи – по образец. 2. Оферта – по образец. 3. Административни сведения за участника – по образец. 4. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участни-ка в настоящата обществена поръчка (когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за съдебна регистрация.). Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изяв-ление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в обществената поръчка. 5. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1,2 и 7 от ЗОП – по образец. 6. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-5 от ЗОП – по образец. 7. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – по образец. 8. Декларация за срока на валидност на офертата – по образец. 9. Декларация за ползване на подизпълнител – по образец. 10. Декларация от подизпълнител – по образец. 11. Техническо предложение за изпълнение на поръчката – по образец. 12. Ценово предложение – по образец. 13. Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка – по образец 14. Декларация за техническото оборудване, което ще бъде използвано за изпълнение на поръчката – по образец 15. Други документи, изисквани по тръжната документация. Офертата се представя на хартиен носител в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично, чрез куриерска служба или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка в сградата на общинската администрация - с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” № 31, обл.Видин от 08.00 ч. до 17,00 ч. всеки работен ден за администрацията. Офертите ще се отворят на 08.08.2016 г. от 11,00 ч. в Заседателната зала на община Ружинци, адрес с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” № 31. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители.

Дата на изпращане на настоящата информация

28/07/2016  (дд/мм/гггг)