BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ЗП-1606

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

28.07.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000670627

BG, Национална спортна академия Васил Левски, Студентски град, Ректорат НСА, ет.3, ст.306, За: проф. Кирил Андонов, пом.-ректор, България 1700, София, Тел.: 0896 776594, E-mail: lirik54@abv.bg, Факс: 02 407505

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.nsa.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.nsa.bg/bg/page,1677.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на строителни материали и инструменти, и сервизно обслужване на електро инструменти

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

44100000

Описание:

Строителни материали и свързани с тях изделия


Срок за получаване на офертите

15/08/2016 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

28/07/2016  (дд/мм/гггг)