Версия за печат

BG-Кубрат

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

2

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

27.07.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000505846

BG324, Община Кубрат, гр. Кубрат, ул. „Княз Борис I” № 1, За: Ренета Филипова, България 7300, Кубрат, Тел.: 0848 72020, E-mail: kubrattown@abv.bg, Факс: 0848 73205

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.kubrat.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://kubrat.bg/bg/profile/buyerprofile_zop2016_004.php.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

40000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Обществената пооръчка е с предмет: «Възстановяване на замърсени общински терени на територита на населените места в Община Кубрат» В предмета на поръчката са включени следните дейности: 1. Прибутване, изриване и уплътняване на отпадъци с верижна техника. 2. Запръстяване със земни маси. С настоящата поръчка, възложителят цели да осигури изпълнение на описаните дейности, с цел почистване и закриване на образували се, констатирани, незаконни сметища на територията на община Кубрат.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

90722000

Описание:

Възстановяване на околната среда


Срок за получаване на офертите

03/08/2016 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Конкретните условия във връзка с подготовка, окомплектоване и подаване на оферти са описани в условия – допълнителна информация към обществената поръчка.

Дата на изпращане на настоящата информация

27/07/2016  (дд/мм/гггг)