BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

92-00-9

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

27.07.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000695096

BG, Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, бул. Д-р Г. М. Димитров №52А, За: Ясен Такев, България 1797, София, Тел.: 02 8929753, E-mail: Yasen.Takev@damtn.government.bg, Факс: 02 9861707

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.damtn.government.bg..

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.damtn.government.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=8&lang=bg.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

30000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Предоставяне на услуги по печат, сканиране, копиране и факс чрез многофункционални устройства в структурата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН)”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

79810000

Описание:

Услуги по печатане на печатни изделия


Срок за получаване на офертите

08/08/2016 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

ДАМТН предоставя достъп по електронен път до Приложението към поканата, съдържащо пълното описание на предмета на поръчката и изисквания към изпълнението, условията за подаване на оферта и сключване на договор. Тази информация може да бъде намерена на интернет адреса на възложителя: http://www.damtn.government.bg/, раздел "Профил на купувача" до изтичане на срока на валидност на настоящата покана.Отварянето на офертите ще се извърши на 08/08/2016г.от 14:00ч. в сградата на ДАМТН в град София бул. Д-р Г. М. Димитров №52А

Дата на изпращане на настоящата информация

27/07/2016  (дд/мм/гггг)