Версия за печат

BG-Благоевград

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ПО-01-137

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

26.07.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 811047831

BG413, Водоснабдяване и канализация ЕООД, ул. Антон Чехов №3, За: Маргарита Владимирова, Мария Табачка, България 2700, Благоевград, Тел.: 073 519879; 073 519875, E-mail: vik_bl@avala.bg, Факс: 073 884178

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.vikblg.com.

Адрес на профила на купувача (URL): www.vikblg.com.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

48200 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

"Осигуряване на застрахователни услуги на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Благоевград, по обособени позиции, както следва: 1.Обособена позиция №1: "Сключване на групова застраховка "Живот", с допълнителни покрития. 2. Обособена позиция №2: "Сключване на задължителна застраховка "Трудова злополука". 3.Обособена позиция №3: "Сключване на застраховка "Имущество" /недвижимо и движимо имущество/. 4. Обособена позиция №4: "Сключване на застраховка "Обща гражданска отговорност на юридически лица”. 5.Обособена позиция №5: "Сключване на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството". 6.Обособена позиция №6: Застраховане на автомобилите, собственост на „ВиК” ЕООД – Благоевград със задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите, застраховка "Злополука на лицата/местата в МПС” и застраховка „Автокаско”.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

66500000, 66511000, 66515000, 66517300

Описание:

Услуги по застраховане и услуги на самостоятелни осигурителни фондове
Животозастраховане
Услуги по застраховане на щети или загуби на имущество
Застраховане на управление на рискове


Срок за получаване на офертите

02/08/2016 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

УЧАСТНИЦИТЕ СЛЕДВА ДА ПРЕДСТАВЯТ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ КЪМ ОФЕРТАТА СИ: 1.Оферта за участие, по образец №1. 2.Техническо предложение, съдържащо: -документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника; -предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя; -декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор; -декларация за срока на валидност на офертата; валиден за срока на застраховката лиценз за извършване на застрахователна дейност за съответния клас застраховка, издаден при условията и реда на Кодекса за застраховането. информация за общия си премиен приход за последните три години и за оборота на услугите, които са обект на подобни поръчки. Банкова референция от обслужващата банка, че участникът е коректен клиент, валидна към момента на откриване на процедурата; справка за съотношението на платени обезщетения към записана премия за календарната 2015 година по застраховките по съответната позиция; Списък на представителствата /клонове, агенции, офиси/ на участника, покриващ територията, на която оперира „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Благоевград; Декларация за пазарен дял, придружена със справка от Комисията за финансов надзор (КФН) за пазарен дял по видове застраховки, включени в предмета на обществената поръчка за календарната 2015 г. До участие се допускат участници, които имат пазарен дял по вида застраховка, за който е подадeна оферта, определен според Приложение 1, раздел II от Кодекса за застраховане за календарната 2015 г. над 3,5 %; Списък с имената, професионалната квалификация и опит на лицата от персонала на участника, отговорни за изпълнение на договора. 3. Ценово предложение, в лева без ДДС с включени всички разходи за изпълнение на поръчката (по образец №7.1, № 7.2., № 7.3, № 7.4, № 7.5 и № 7.6); 4. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от законния представител на участника. Офертата се представя в запечатана непрозрачна опаковка от участника или от упълномощен от него представител лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с обратна разписка. Върху опаковката се посочва наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес. На опаковката се записва „Оферта за възлагане на обществена поръчка чрез публикуване на обява с предмет: "Осигуряване на застрахователни услуги на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Благоевград, по обособени позиции“, както и обособената/ите позиция/и, за които се подава офертата. Всички документи в офертата следва да са на български език. При представяне на документи на чужд език, същите следва да са придружени от превод на български език. СРОКОВЕ И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 1.Срок на изпълнение на поръчката: 12 (дванадесет) месеца. За застраховки, за които все още има действащи застрахователни полици, застраховането ще стане след изтичане на застрахователната полица. 2.Срок за изплащане на застрахователните обезщетения – застрахователните обезщетения се изплащат при условията и по реда на Кодекса за застраховането, по предложение на Застрахователя, но не повече от 15 (петнадесет) работни дни от настъпване на застрахователното събитие. 3. Място на изпълнение: Република България.

Дата на изпращане на настоящата информация

26/07/2016  (дд/мм/гггг)