Версия за печат

BG-Пловдив

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

8-2016

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

22.07.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000455440

BG421, Университет по хранителни технологии, бул. Марица № 26, За: проф. дтн Стефан Драгоев - зам. Ректор, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 643233, E-mail: vicerector_scien@uft-plovdiv.bg, Факс: 032 644102

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.uft-plovdiv.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): www.uft-plovdiv.bg/?act=show_page&id=1191.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

42700 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на лабораторно, оптично и прецизно оборудване за нуждите на Университет по хранителни технологии - Пловдив.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

38000000

Описание:

Лабораторно, оптично и прецизно оборудване (без стъклени изделия)


Срок за получаване на офертите

29/07/2016 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Документацията за участие и образците на необходимите за изготвяне на офертата документи (Приложениe към обявата) са публикувани на електронната страница на възложителя (www.uft-plovdiv.bg) - Профил на купувача, където е осигурен неограничен пълен, безплатен и пряк достъп за всички заинтересовани лица.

Дата на изпращане на настоящата информация

22/07/2016  (дд/мм/гггг)