Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

З-224

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

20.07.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 831605795

BG411, УМБАЛ Александровска ЕАД, ул. Свети Георги Софийски №1, За: Гергана Дерменджиева, България 1431, София, Тел.: 02 9230628, E-mail: umbal.alexandrovska@gmail.com, Факс: 02 9230646

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://op.alexandrovska.com/?q=page&idd=index.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.alexandrovska.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20160720BnmE2956109.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

69999 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на медицинскo обзавеждане” за нуждите на УМБАЛ “Александровска” ЕАД

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

33100000, 39200000

Описание:

Медицинско оборудване
Обзавеждане


Срок за получаване на офертите

29/07/2016 , 15:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Възложителят предоставя пълен достъп до документацията за участие на следния електронен адрес: http://op.alexandrovska.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20160720BnmE2956109 Отварянето на офертите ще се състои на 01.08.2016 г. от 13.00 ч. в Заседателната зала на административната сграда на УМБАЛ "Александровска" ЕАД. Отварянето на офертите ще се извърши в съответствие с чл.97, ал.3 от ППЗОП, на него могат да присъстват представители на участниците.

Дата на изпращане на настоящата информация

20/07/2016  (дд/мм/гггг)