BG-Стара Загора

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

2

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

19.07.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 123024538

BG344, Тракийски университет, Студентски град, За: Петя Дечева, България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 699202; 042 699270, E-mail: rector@uni-sz.bg, Факс: 042 672009

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.uni-sz.bg..

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

56060 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Изработка и доставка на печатни материали за нуждите на структурните звена при Тракийски Университет, гр. Стара Загора“.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

22000000

Описание:

Печатни материали и свързани с тях продукти


Срок за получаване на офертите

27/07/2016 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Описание: Видовете артикули, включени като предмет на поръчката, са подробно описани в Техническата спецификация. Възложителят ще отстрани от участие в обществената поръчка участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и т. 7 от ЗОП. 1. Участниците трябва да имат опит при изпълнението на дейности по услуги, идентични или сходни с тези на настоящата поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата. Участниците трябва да са изпълнили минимум 2 (две) услуги, които да отговарят на изискванията на Възложителя. Под „услуги, идентични или сходни с тези на поръчката“ трябва да се разбира услуги по предпечатна подготовка и печатна дейност. 2. Участниците трябва да притежават актуално удостоверение за присъждане на издателски идентификатор, издадено от компетентен орган или еквивалент. 3. Участниците трябва да докажат наличие на база – 1 (един) обект, (собствена или наета) за осъществяване на услугата по печат. Срокът на валидност на офертите следва да бъде не по-кратък от 90 календарни дни, считано от датата на тяхното подаване. Офертите се подават в запечатана и непрозрачна опаковка от участника лично или от упълномощен от него представител, или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, или чрез куриерска служба в стая 335 /Деловодство/ на Тракийски университет в срок до 16:30ч на 27.07.2016г. Разглеждането и оценката на офертите ще се извърши на 28.07.2016г. от 14:00ч. Указанията към настоящата информация и всички условия са публикувани на официалния сайт на университета, в главно меню „Профил на купувача“- http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160707nXpP678154. Критерият за възлагане е „най-ниска цена“.

Дата на изпращане на настоящата информация

19/07/2016  (дд/мм/гггг)