Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

09-02-30

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

19.07.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 121858220

BG411, Национална здравноосигурителна каса], ул. Кричим № 1, За: Кристиян Велинов, България 1407, София, Тел.: 02 9659345, E-mail: kvelinov@nhif.bg, Факс: 02 9659165

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.nhif.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.nhif.bg/web/guest/1011.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

17000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Сключване на групова рискова застраховка „Живот“ за работещите в ЦУ на НЗОК и 28 РЗОК“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

66511000

Описание:

Животозастраховане


Срок за получаване на офертите

26/07/2016 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

19/07/2016  (дд/мм/гггг)