BG-Пловдив

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

6-2016

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

08.07.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000455440

BG421, Университет по хранителни технологии, бул. Марица № 26, За: проф. дтн Стефан Драгоев - зам. Ректор, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 643233, E-mail: vicerector_scien@uft-plovdiv.bg, Факс: 032 644102

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.uft-plovdiv.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): www.uft-plovdiv.bg/?act=show_page&id=1183.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

58000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Периодични доставки на лабораторна стъклария и материали

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

14800000

Описание:

Различни неметални минерални продукти


Срок за получаване на офертите

21/07/2016 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП Възложителят удължава първоначално определения срок за подаване на оферти до датата и часа, посочени в Раздел III от настоящата информация, като след изтичането на удължения срок ще разгледа и оцени получените оферти, независимо от техния брой. Получените оферти ще бъдат отворени от назначена от Възлоожителя комисия на 25.07.2016 г., 10:30 часа на същото място, посочено в обявата.

Дата на изпращане на настоящата информация

18/07/2016  (дд/мм/гггг)