Версия за печат

BG-село Лесидрен

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

2

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

18.07.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174760104

BG315, СЗДП ТП ДГС ЛЕСИДРЕН, УЛ. СТАРА ПЛАНИНА № 97, За: ИЛИЯНА БЛЪСКОВА, България 5520, село Лесидрен, Тел.: 0884 187546, E-mail: acc1@abv.bg, Факс: 06920 2228

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.szdp.

Адрес на профила на купувача (URL): www.szdp.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

6700 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на мебели и офис обзавеждане“ за нуждите на ТП ДГС „ЛЕСИДРЕН”, с обща прогнозна стойност на поръчката до 6700лв (шест хиляди и седемстотин лева ) без ДДС.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

39151300, 39000000

Описание:

Модулни мебели
Обзавеждане (включително офис обзавеждане), мебелировка, електродомакински уреди (с изключение на осветителни тела) и продукти за почистване


Срок за получаване на офертите

27/07/2016 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

18/07/2016  (дд/мм/гггг)