Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

2

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

15.07.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 131426401

BG411, Център за контрол и оценка на качеството на училищното образование, Бул. Цариградско шосе 125, бл. 5, За: Мариана Господинова, Инна Бенева, България 1113, София, Тел.: 02 9705611; 02 9705629, E-mail: ckoko@mon.bg, Факс: 02 8702062

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.ckoko.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): www.ckoko.bg.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

83000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Определяне на изпълнител за проектиране и изграждане (инженеринг) на обект: "Проектиране, узаконяване, изграждане и въвеждане в експлоатация на външен асансьор за лица с увреждания - 1 бр. в административна сграда на ЦКОКУО на територията на СО – район „Слатина” гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 125, блок 5“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

19/07/2016 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

15/07/2016  (дд/мм/гггг)