Версия за печат

BG-Раковски

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

...

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

15.07.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000471543

BG421, ОБЩИНА РАКОВСКИ, пл. България № 1, За: Павел Андреев Гуджеров - Кмет на Община Раковски, инж. Веселин Мандраджийски - Гл. експерт Инвеститорски контрол, България 4150, Раковски, Тел.: 03151 2260; 0882 828194, E-mail: oa@rakovski.bg, Факс: 03151 2361

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.rakovski.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://rakovski.bg/page.php?20.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

199897 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Изграждане на сграда за нова яслена група към детска градина "Синчец" в УПИ XXVII - 835 - ДЕТСКА ГРАДИНА, кв. 78 по ПУП на с. Белозем, Община РАКОВСКИ

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000, 45210000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради


Срок за получаване на офертите

02/08/2016 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

15/07/2016  (дд/мм/гггг)