Версия за печат

BG-с.Братя Даскалови

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

04-24-18

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

14.07.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000817568

BG344, Община Братя Даскалови, ул. Септемврийци 55, За: Росен Иванов, България 6250, с.Братя Даскалови, Тел.: 04134 2266, E-mail: kmet@bratia-daskalovi.com, Факс: 04134 2271

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.bratia-daskalovi.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://info-m.eu/profil/?cat=27.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

41666 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

"Ремонт улици /чакълиране/ в населени места на територията на община Братя Даскалови" Подробна информация за предвидените ремонтни дейности се съдържа в техническата спецификация, която е публикувана в профила на купувача. Конкретните видове работи, които се предвижда да се извършват на обекта, са подробно индивидуализирани по вид и количество в приложената сметка.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45233142, 45233160

Описание:

Работи по ремонт на пътища
Пътища и други площи, покрити с чакъл


Срок за получаване на офертите

29/07/2016 , 16:45 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите се подават в срок до 16.45 часа на 29.07.2016 г. в Центъра за услуги и информация в сградата на Общинска администрация – Братя Даскалови, област Стара Загора, с.Братя Даскалови, 6250, ул. Септемврийци 55. Офертите ще бъдат отворени на 01.08.2016г., 14.30 часа в сградата на Общинска администрация Братя Даскалови, /втори етаж/ заседателна зала на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Дата на изпращане на настоящата информация

14/07/2016  (дд/мм/гггг)