Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ОП1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

13.07.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000670673

BG411, Химикотехнологичен и металургичен университет, гр. София, бул. Климент Охридски 8, За: Христина Джамбова – ст. експерт служба ОП, България 1756, София, Тел.: 02 8163138; 0898 527999, E-mail: zop@uctm.edu, Факс: 02 9689026

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.uctm.edu.

Адрес на профила на купувача (URL): http://dl.uctm.edu/bg/?q=node/85.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

35000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на хартия и хартиени изделия, канцеларски материали и консумативи за офис техника за нуждите на ХТМУ през 2016-2017г.”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

30192000, 22000000, 22100000, 30100000, 30190000

Описание:

Принадлежности за офиса
Печатни материали и свързани с тях продукти
Печатни книги, брошури и диплянки
Офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на компютри, принтери и мебели
Различни машини, оборудване и принадлежности за офиса


Срок за получаване на офертите

25/07/2016 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите ще се отварят на 26.07.2016г. от 10.00ч. в сгр. А на ХТМУ - Ректорат, ст. 210, бул. Св. Климент Охридски №8.

Дата на изпращане на настоящата информация

13/07/2016  (дд/мм/гггг)