Версия за печат

BG-Перник

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

2

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.07.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 113010839

BG414, Център за спешна медицинска помощ, ул Брезник № 2, За: Десислава Борисова, България 2300, Перник, Тел.: 076 601132, E-mail: er_dir@abv.bg, Факс: 076 601132

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://sop.bg/csmp-pernik-335/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://sop.bg/csmp-pernik-335/.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

60000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на медикаменти и медицински изделия за нуждите на ЦСМП - Перник

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

33690000

Описание:

Разни медикаменти


Срок за получаване на офертите

29/07/2016 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

12/07/2016  (дд/мм/гггг)