Версия за печат

BG-Свищов

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

12-00-264

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.07.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000133965

BG321, Община Свищов, гр. Свищов, ул. Цанко Церковски, №2, За: Даниела Станкова - Н-к отдел ОП, Мирослава Иванова - Страши експерт ОП, България 5250, Свищов, Тел.: 0631 68111, E-mail: op@svishtov.bg, Факс: 0631 60504

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.svishtov.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.svishtov.bg/index.php/site/index?order=94.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

39969 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Осигуряване на външни оценители и помощник-оценители за оценка на проектни предложения, включени в инвестиционната програма за изпълнение на „Интегриран проект за градско възстановяване и развитие 2014 -2020“ по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFPO001-8.001-0011-C01 проект „Бюджетна линия за Община Свищов – бенефициент по приоритетна ОС1 на ОПРР 2014-2020“ по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020“.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

71541000

Описание:

Услуги по управление на проекти, свързани със строителството


Срок за получаване на офертите

19/07/2016 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
ПРОЕКТ „БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ ЗА ОБЩИНА СВИЩОВ – БЕНЕФИЦИЕНТ ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 1 НА ОПРР 2014-2020”, ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ” 2014-2020” ДБФП № BG16RFOP001-8.001-0011 – С01“.

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

12/07/2016  (дд/мм/гггг)