BG-

. 20, . 312-00-262

12.07.2016 . 


No (): 000133965

BG321, , . , . , 2, : - - , - , 5250, , .: 0631 68111, E-mail: p@svishtov.bg, : 0631 60504

/:

(URL): www.svishtov.bg.

(URL): http://op.svishtov.bg/index.php/site/index?order=93.900 .

1 2014-2020, Ɣ 2014-2020 BG16RFOP001-8.001-0011 01.

(CPV)

22000000

:19/07/2016 , 17:00 (//, :)

/ , /
1 2014-2020, Ɣ 2014-2020 BG16RFOP001-8.001-0011 01.


12/07/2016  (//)